Cách chơi đàn Piano

Hôm nay, Amos Music sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi đàn Piano từ A-Z.

Tôi sẽ dạy bạn những điều cơ bản để học piano. Tôi sẽ dạy bạn những nốt nào là phím nào, tôi sẽ dạy cho bạn hợp âm, tôi sẽ đưa cho bạn một biểu đồ để học đọc nhạc.

Bước 1: Thuật ngữ

Tôi sẽ giải thích một số điều bạn có thể không hiểu, vì vậy tôi quyết định viết ra một “từ điển” cho các từ.

Sắc nét : Một nốt đen trên đàn piano. Các phím này giống như các phím trắng tự nhiên bình thường, nhưng được nâng lên nửa bước.

Flat : Một nốt đen trên đàn piano. Các phím này giống như các phím trắng tự nhiên bình thường, nhưng hạ thấp nửa bước.

Nửa bước : Một ghi chú không phải là một bước nhảy hoàn toàn từ nốt này sang nốt khác. Hầu hết nửa bước là từ phím trắng sang phím đen, trừ khi bạn phải nhảy từ B sang C hoặc E đến F.

Biện pháp : Một phần trong một nhân viên trong âm nhạc. Điều này bao gồm các ghi chú tuân theo các quy tắc của chữ ký thời gian cụ thể.

Chữ ký thời gian : Một “quy tắc” trong âm nhạc mà bạn tuân theo để giữ nhịp độ và không chơi khác thường.

Bước 2: Vậy … Những phím nào là ghi chú?

Vậy ... Chìa khóa nào là ghi chú?

Ở đây, tôi có một hình ảnh của một khúc đàn piano. Kỹ thuật duy nhất tôi có là ghi nhớ các ghi chú.

Không có gì để nói vì mọi thứ được giải thích trong hình.

C chính là một trong những hợp âm dễ nhất bạn sẽ học.

Dưới đây tôi đã sử dụng một đoạn khác của piano. Các phím màu là các phím bạn chơi. Tôi đã thêm số. Đây là un-coder =

1 = Thumb
2 = Con trỏ
3 = Middle
4 = Ring
5 = Pinky

Yellow Keys = tay trái
Phím màu xanh – Tay phải

Bước 4: Hợp âm 2 – C Sharp Major

Hợp âm 2 - C Sharp Major

Các chấm nằm trên các phím đen
Màu sắc đầy đủ đại diện cho các phím trắng

Dưới đây tôi đã sử dụng một đoạn piano khác. Các phím màu là các phím bạn chơi. Tôi đã thêm số cho ngón tay. Đây là un-coder:

1 = Thumb
2 = Con trỏ
3 = Middle
4 = Ring
5 = Pinky

Yellow Keys = tay trái
Phím màu xanh – Tay phải

Bước 5: Hợp âm 3 – D Major

Hợp âm 3 - D Major

Dưới đây tôi đã sử dụng một đoạn khác của piano. Các phím màu là các phím bạn chơi. Tôi đã thêm số. Đây là un-coder =

1 = Thumb
2 = Con trỏ
3 = Middle
4 = Ring
5 = Pinky

Yellow Keys = tay trái
Phím màu xanh – Tay phải

Bước 6: Hợp âm 4 – D Sharp Major

Hợp âm 4 - D Sắc nét

Dưới đây tôi đã sử dụng một đoạn khác của piano. Các phím màu là các phím bạn chơi. Tôi đã thêm số. Đây là un-coder =

1 = Thumb
2 = Con trỏ
3 = Middle
4 = Ring
5 = Pinky

Yellow Keys = tay trái
Phím màu xanh – Tay phải

Bước 7: Hợp âm 5 – E Major

Hợp âm 5 - E Major

Dưới đây tôi đã sử dụng một đoạn khác của piano. Các phím màu là các phím bạn chơi. Tôi đã thêm số. Đây là un-coder =

1 = Thumb
2 = Con trỏ
3 = Middle
4 = Ring
5 = Pinky

Yellow Keys = tay trái
Phím màu xanh – Tay phải

Bước 8: Hợp âm 6 – F Major

Hợp âm 6 - F Major

Dưới đây tôi đã sử dụng một đoạn khác của piano. Các phím màu là các phím bạn chơi. Tôi đã thêm số. Đây là un-coder =

1 = Thumb
2 = Con trỏ
3 = Middle
4 = Ring
5 = Pinky

Yellow Keys = tay trái
Phím màu xanh – Tay phải

Bước 9: Hợp âm 7 – F Sharp Major

Hợp âm 7 - F Sharp Major

Dưới đây tôi đã sử dụng một đoạn khác của piano. Các phím màu là các phím bạn chơi. Tôi đã thêm số. Đây là un-coder =

1 = Thumb
2 = Con trỏ
3 = Middle
4 = Ring
5 = Pinky

Yellow Keys = tay trái
Phím màu xanh – Tay phải

Bước 10: Hợp âm 8 – G Major

Hợp âm 8 - G Major

Dưới đây tôi đã sử dụng một đoạn khác của piano. Các phím màu là các phím bạn chơi. Tôi đã thêm số. Đây là un-coder =

1 = Thumb
2 = Con trỏ
3 = Middle
4 = Ring
5 = Pinky

Yellow Keys = tay trái
Phím màu xanh – Tay phải

Bước 11: Hợp âm 9 – G Sharp Major

Hợp âm 9 - G Sharp Major

Dưới đây tôi đã sử dụng một đoạn khác của piano. Các phím màu là các phím bạn chơi. Tôi đã thêm số. Đây là un-coder =

1 = Thumb
2 = Con trỏ
3 = Middle
4 = Ring
5 = Pinky

Yellow Keys = tay trái
Phím màu xanh – Tay phải

Bước 12: Hợp âm 10 – một Thiếu tá

Hợp âm 10 - một thiếu tá

Dưới đây tôi đã sử dụng một đoạn khác của piano. Các phím màu là các phím bạn chơi. Tôi đã thêm số. Đây là un-coder =

1 = Thumb
2 = Con trỏ
3 = Middle
4 = Ring
5 = Pinky

Yellow Keys = tay trái
Phím màu xanh – Tay phải

Bước 13: Hợp âm 11 – một Major Major

Hợp âm 11 - một Major Major

Dưới đây tôi đã sử dụng một đoạn khác của piano. Các phím màu là các phím bạn chơi. Tôi đã thêm số. Đây là un-coder =

1 = Thumb
2 = Con trỏ
3 = Middle
4 = Ring
5 = Pinky

Yellow Keys = tay trái
Phím màu xanh – Tay phải

Bước 14: Hợp âm 12 – B Major

Hợp âm 12 - B Major

Dưới đây tôi đã sử dụng một đoạn khác của piano. Các phím màu là các phím bạn chơi. Tôi đã thêm số. Đây là un-coder =

1 = Thumb
2 = Con trỏ
3 = Middle
4 = Ring
5 = Pinky

Yellow Keys = tay trái
Phím màu xanh – Tay phải

Bước 15: Cân!

Vì bây giờ bạn đã biết cách giải mã ngón tay và tìm các phím trên đàn piano, ở đây tôi đã đính kèm bước này với các thang âm từ đơn giản đến phức tạp.

C chính – CDEFGABCBAGFEDC Ngón
tay trái? 5 4 3 2 1 3 2 1 2 3 1 2 3 4 5
Ngón tay phải? 1 2 3 1 2 3 4 5 4 3 2 1 3 2 1

G chính – GABCDEF # GF # EDCBAG Ngón
tay trái? 5 4 3 2 1 3 2 1 2 3 1 2 3 4 5
Ngón tay phải? 1 2 3 1 2 3 4 5 4 3 2 1 3 2 1

D chính – DEF # GABC # DC # BAGF # ED Ngón
tay trái? 5 4 3 2 1 3 2 1 2 3 1 2 3 4 5
Ngón tay phải? 1 2 3 1 2 3 4 5 4 3 2 1 3 2 1 Chuyên

ngành – ABC # DEF # G # AG # F # EDC # BA
Ngón tay trái? 5 4 3 2 1 3 2 1 2 3 1 2 3 4 5 5
Ngón tay phải? 1 2 3 1 2 3 4 5 4 3 2 1 3 2 1

E chính – EF # G # ABC # D # ED # C # BAG # F # E
Ngón tay trái? 5 4 3 2 1 3 2 1 2 3 1 2 3 4 5
Ngón tay phải? 1 2 3 1 2 3 4 5 4 3 2 1 3 2 1

B chính – BC # D # EF # G # A # BA # G # F # ED # C # B
Ngón tay trái? 4 3 2 1 4 3 2 1 2 3 4 1 2 3 4
Ngón tay phải? 1 2 3 1 2 3 4 5 4 3 2 1 3 2 1

C thang màu xanh lam – CD # FF # GA # CA # GF # FD # C
Ngón tay trái? 5 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 5
Ngón tay phải? 1 3 1 3 1 3 4 3 1 3 1 3 1

F thang màu xanh? FG # A # BCD # FD # CBA # G # F
Ngón tay trái? 5 4 3 2 1 3 1 3 1 2 3 4 5
Ngón tay phải? 1 2 3 1 2 3 5 3 2 1 3 2 1

G thang màu xanh? GA # CC # DFGFDC # CA # G Ngón
tay trái? 5 4 3 2 1 3 1 3 1 2 3 4 5
Ngón tay phải? 1 3 1 2 3 4 5 4 3 2 1 3 1

C Thang màu? CC # DD # EFF # GG # AA # BCBA # AG # GF # Fed # DC # C Ngón
tay trái – 1 3 1 3 1 2 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 2 1 3 1 3 1
Ngón tay phải? 1 3 1 3 1 2 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 2 1 3 1 3 1

Một thang đo hài nhỏ? ABCDEFG # AG # FedCBA Ngón
tay trái? 5 4 3 2 1 3 2 1 2 3 1 2 3 4 5
Ngón tay phải? 1 2 3 1 2 3 4 5 4 3 2 1 3 2 1

Bước 16: Đọc bàn tay phải trong âm nhạc Pt.1 (Spaces)

Đọc bàn tay phải trong âm nhạc Pt.1 (Spaces)

Tay phải luôn nằm trên hàng đầu. Đường bên tay phải luôn có biểu tượng riêng, đây được gọi là “Khóa của Treble”.
(Hiển thị dưới đây

âm nhạc Reading là rất rất rất (rất) khó khăn tôi sẽ bắt đầu bạn off với nhớ không gian..

Các thẻ hình ảnh thứ hai dưới đây cho thấy nơi phía dưới là.
Từ lên chốt là:

F
Một
C
E

Tôi nhớ không gian vì Nó nói ra khuôn mặt.

Bước 17: Đọc bàn tay phải trong âm nhạc Pt.2 (Dòng)

Đọc bàn tay phải trong âm nhạc Pt.2 (Dòng)

Được rồi, bây giờ có một cách tôi nhớ các dòng từ dưới lên trên. Đó là:

E
G
B
D
F

hoặc tecnique của tôi:

Mỗi
Tốt
Boy
Liệu
Mỹ.

Xin lỗi các cô gái, có vẻ như bạn không thể chơi piano. Mỗi cậu bé ngoan . Lol JK.

Bước 18: Đọc tay trái trong âm nhạc Pt. 1 (Không gian)

Đọc tay trái trong âm nhạc Pt. 1 (Không gian)

Tay trái thường ở phía dưới. Biểu tượng cho điều này được gọi là khe hở âm trầm.

Tất nhiên tay trái có chính tả và những thứ giống như tay phải. Mọi thứ được chuyển xuống một dòng / không gian. Vì vậy, nếu bạn viết một cú ăn ba C, đó thực sự là một E. Đây là các không gian từ dưới lên trên:

A
C
E
G

hoặc

All
Cows
Eat
Grass

hoặc

All
Cars
Eat
Grass: D

Bước 19: Đọc tay trái trong âm nhạc Pt. 2 (Dòng)

Đọc tay trái trong âm nhạc Pt. 2 (Dòng)

Một bàn tay khác, một cách viết khác.

Các ghi chú (từ dưới lên trên):

G
B
D
F
A

Điều ngớ ngẩn:

Great
Big
Dogs
Fight
Luôn luôn.

Kết luận

Hãy tận hưởng điều này hướng dẫn bởi vì tôi đã mất một thời gian dài!

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi chỉ cần hỏi. Nếu bạn có bất cứ điều gì tôi nên thêm, sau đó cho tôi biết và tôi có thể chấp thuận!

Leave a Comment