Yuan Fen (缘分) – Duyên Phận (phiên bản Trung Quốc)

lyric“>
1. 身为女孩 未曾经爱过
Shēn wéi nǚ [Am] hái – wèi céng jīng ài [Em] guò
朝向未来 原野空茫 路途遥远
Cháo xiàng wèi [F] lái yuán yě [G] kōng máng lù (tú) [C] yáo yuǎn [Am]
穷困家境 弟妹众多 负重担其债累累
Qióng kùn jiā [Dm] jìng, dì mèi zhòng [Gm] duō fù zhòng dàn qí zhài [Am] lěi lěi
高堂疼爱 托媒人说亲
Gāo táng téng’ [Em] ài – tuō méi rén shuō [F] qīn
终身大事 心望我嫁得好人
Zhōng shēn dà [G] shì xīn wàng wǒ jià dé [C] hǎo rén [Am]
良缘注定 莫说天分
Liáng yuán zhù [Dm] dìng, mò shuō tiān [Em] fèn
婚事议成 心已远 泪满眶
Hūn shì yì [F] chéng xīn yǐ [G] yuǎn lèi mǎn [Am] kuàng

Chorus: 未曾爱谁 不知如何
Wèi [F] céng ài shuí, bù [Em] zhī rú hé
不知爱情是什么
Bù [Dm] zhī ài [G] qíng shì shén [C] me
海里多深 人心难测
Hǎi [Dm] lǐ duō shēn, rén [Em] xīn nán cè
问我心 永远多么远?
Wèn wǒ [F] xīn, yǒng yuǎn duō me [E7] yuǎn?
走过风雨 心愿平安
Zǒu [F] guò fēng yǔ, xīn [Em] yuàn píng’ān
爱过 怕心不在焉
Ai [Dm] guò pà [G] xīn bù zài [C] yān
怎知深浅 河水随流
Zěn [Dm] zhī shēn qiǎn, hé [Em] shuǐ suí liú
往彼岸 如何守望
Wǎng bǐ’ [F] àn, rú [G] hé shǒu [Am] wàng

2. 成亲那天 庆嘻声连连
Chéng qīn nà [Am] tiān, qìng xǐ shēng lián [Em] lián
良辰吉日 成为一个好新娘
Liáng chén jí [F] rì chéng wéi [G] yī gè hǎo [C] xīn niáng [Am]
远离家乡 家中弟妹远望我 泪水汪汪
Yuǎn lí jiā [Dm] xiāng, jiā zhōng dì [Em] mèi yuǎn wàng wǒ lèi shuǐ [Am] wāng wāng
以心悦心 藏着泪滴
Yǐ xīn yuè [Em] xīn, cáng zhe lèi [Em] dī
爹娘嘱咐 守家风 善待谦让
Diē niáng zhǔ [G] fù shǒu jiā fēng shàn dài [C] qiān ràng [Am]
船开他乡 人生漂泊
Chuán kāi tā [Dm] xiāng, rén shēng piāo [Em] bó
恳心不嫁 愿为爹娘 孝顺
Kěn xīn bù [F] jià, yuàn wéi [G] diē niáng xiào [Am] shùn

* 船开他乡 人生漂泊
Chuán kāi tā [Dm] xiāng, rén shēng piāo [Em] bó
女儿一生 不相爱 不想嫁
Nǚ’ ér yī [F] shēng bù xiāng’ [G] ài bù xiǎng jiàn [Am] hau