Lý boong boong

lyric“>
1. Lắng [Am] nghe vang tiếng trống lân
Cắt tùng [C] chen tùng tùng chen thiệt là vui
Tiếng trống [Am] lân nhịp [G] nhàng đón [Am] dâu thôn [C] xóm quá là [G] vui
Năm [Am] nay sản lượng lúa [C] thơm trúng mùa ghê thiệt là vui
Lúa chín [Am] thơm trên [G] đồng sui [Am] gia cả họ đuề [G] huề xứng ghê

2. Đón [Am] dâu vui hát chúc nhau
Mới là [C] vui mới là hay thiệt là hay
Chúc lứa [Am] đôi mặn [G] nồng ấm [Am] no sung [C] túc bao yên [G] vui
Trong [Am] tay lễ hội gái cùng [C] trai để cầu xin lộc ngày vui
Ta kết [Am] trao duyên [G] lành hai [Am] ta hãnh diện thật [G] là xứng đôi

3. Đón [Am] dâu vui quá xá vui
Rước về [C] dinh chúc mừng cho họ nhà trai
Áo gấm [Am] thêu lụa [G] là thướt [Am] tha chung [C] bước dưới cờ [G] hoa
Hôm [Am] nay lễ hội cưới à [C] vui được nàng dâu thiệt là xinh
Chúc lứa [Am] đôi thiệt mặn [G] nồng sui gia hai [Am] họ đuề [G] huề xứng ghê

* [Am][G-][Am][G]-[Dm][Am]